Zornia milneana

Botanical Name

Zornia milneana Mohlenbrock

Legume Clades

IUCN Status