Zapoteca tetragona

Botanical Name

Zapoteca tetragona (Willdenow) H.M. Hernández

Synonyms

Legume Clades

IUCN Status