Xeroderris stuhlmannii

Botanical Name

Xeroderris stuhlmannii (Taubert) Mendonce & E. P. Sousa

Common Name(s)

  • wing pod
  • mudzungu (Shona)
  • umthundulu (Ndebele)

Legume Clades

IUCN Status