Wiborgia monoptera

Botanical Name

Wiborgia monoptera E. Meyer

Legume Clades

IUCN Status