Thermopsis rhombifolia

Botanical Name

Thermopsis rhombifolia (Nuttall ex Pursh) Richardson

Common Name(s)

  • golden pea

Legume Clades

IUCN Status