Thermopsis montana var. montana

Botanical Name

Thermopsis montana Nuttall ex Torrey & A. Gray var. montana

Common Name(s)

  • golden pea
  • false lupin

Legume Clades

IUCN Status