Tephrosia villosa

Botanical Name

Tephrosia villosa (Linnaeus) Persoon

Legume Clades

IUCN Status