Tephrosia tenella

Botanical Name

Tephrosia tenella A. Gray

Common Name(s)

  • slender hoarypea

Legume Clades

IUCN Status