Tephrosia polystachya

Botanical Name

Tephrosia polystachya E. Meyer

Legume Clades

IUCN Status