Phaseolus scabrellus

Botanical Name

Phaseolus scabrellus Bentham ex S. Watson

Common Name(s)

  • silverspot lima bean
  • wild bean

Legume Clades

IUCN Status