Phaseolus coccineus

Botanical Name

Phaseolus coccineus Linnaeus

Common Name(s)

  • scarlet runner bean
  • botín (Spanish)

Legume Clades

IUCN Status