Phaseolus acutifolius

Botanical Name

Phaseolus acutifolius A. Gray

Common Name(s)

  • tepary bean

Legume Clades

IUCN Status