Mimosa xanti

Botanical Name

Mimosa xanti A. Gray

Legume Clades

IUCN Status