Mimosa palmeri

Botanical Name

Mimosa palmeri Rose

Common Name(s)

  • chopo

Legume Clades

IUCN Status