Mimosa martin-delcampoi

Botanical Name

Mimosa martin-delcampoi González-Medrano

Common Name(s)

  • bauhinia-leaf mimosa

Legume Clades

IUCN Status