Lotus tenuis

Botanical Name

Lotus tenuis Waldstein & Kitaibel ex Willdenow

Common Name(s)

  • narrow-leaf bird's-foot trefoil

Legume Clades

IUCN Status