Leucaena lanceolata

Botanical Name

Leucaena lanceolata S. Watson

Common Name(s)

  • guaje

Legume Clades

IUCN Status