Hypocalyptus sophoroides

Botanical Name

Hypocalyptus sophoroides (P. Bergius) Baillon

Legume Clades

IUCN Status