Galactia wrightii

Botanical Name

Galactia wrightii A. Gray

Common Name(s)

  • Wright milkpea
  • galactia

Legume Clades

IUCN Status