Eutaxia parvifolia

Botanical Name

Eutaxia parvifolia Bentham

Legume Clades

IUCN Status