Eutaxia epacridoides

Botanical Name

Eutaxia epacridoides Meisner

Legume Clades

IUCN Status