Entada chrysostachys

Botanical Name

Entada chrysostachys (Bentham) Drake

Legume Clades

IUCN Status