Baptisia australis

Botanical Name

Baptisia australis (Linnaeus) R. Brown

Common Name(s)

  • blue wild indigo
  • false indigo

Legume Clades

IUCN Status