Albizia lebbeck

Botanical Name

Albizia lebbeck (Linnaeus) Bentham

Common Name(s)

  • sersis tree
  • lebbeck

Legume Clades

Native Geographic Range

  • Southeast Asia
  • Northern Australia

IUCN Status