Albizia kalkora

Botanical Name

Albizia kalkora (Roxburgh) Prain

Common Name(s)

  • Kalkora mimosa

Legume Clades

Native Geographic Range

  • East Asia

IUCN Status