Albizia coreana

Botanical Name

Albizia coreana Nakai

Common Name(s)

  • Korean mimosa

Legume Clades

Native Geographic Range

  • East Asia

IUCN Status