Afzelia xylocarpa

Botanical Name

Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib

Common Name(s)

  • makha tree

Legume Clades

IUCN Status