Acmispon strigosus

Botanical Name

Acmispon strigosus (Nuttall ex Torrey & A. Gray) Brouillet

Common Name(s)

  • desert lotus
  • hairy lotus

Legume Clades

IUCN Status