Acacia patagiata

Botanical Name

Acacia patagiata R. S. Cowan & Maslin

Common Name(s)

  • salt gully wattle

Legume Clades

IUCN Status