Acacia mollifolia

Botanical Name

Acacia mollifolia Maiden & Blakely

Common Name(s)

  • hairy silver wattle
  • velvet acacia

Legume Clades

IUCN Status