Acacia melanoxylon

Botanical Name

Acacia melanoxylon R. Brown

Common Name(s)

  • blackwood

Legume Clades

IUCN Status