Acacia meisneri

Botanical Name

Acacia meisneri Lehmann ex Meisner

Common Name(s)

  • blue wattle

Legume Clades

IUCN Status