Acacia extensa

Botanical Name

Acacia extensa Lindley

Common Name(s)

  • wiry wattle

Legume Clades

IUCN Status