Acacia excelsa

Botanical Name

Acacia excelsa Bentham

Common Name(s)

  • ironwood wattle
  • wallowa

Legume Clades

IUCN Status