Acacia eriopoda

Botanical Name

Acacia eriopoda Maiden & Blakely

Common Name(s)

  • Broome pindan wattle

Legume Clades

IUCN Status