Acacia demissa

Botanical Name

Acacia demissa R. S. Cowan & Maslin

Common Name(s)

  • Ashburton willow

Legume Clades

IUCN Status