Acacia celastrifolia

Botanical Name

Acacia celastrifolia Bentham

Common Name(s)

  • grey myrtle wattle

Legume Clades

IUCN Status