Acacia bivenosa

Botanical Name

Acacia bivenosa de Candolle

Common Name(s)

  • two-nerved wattle

Legume Clades

Native Geographic Range

  • Australia

IUCN Status

Growth Form

shrub