Tridynamia Gagnep.

Number of species = 4

Tridynamia bialata (Kerr) Staples
Tridynamia megalantha (Merr.) Staples
Tridynamia sinensis (Hemsl.) Staples
Tridynamia spectabilis (Kurz) Parmar

 

Pollen Atlas Home